Domů

Jak to funguje

Performance Tuning® je obor zaměřující se na efektivní reálné zvyšování výkonu. Vznikl na bázi tzv. systemického přístupu, který v sobě integruje vědecké, teoretické i praktické poznatky za posledních 30 let (jedna z teorií, o které se systemický přístup opírá, byla v roce 1977 oceněna Nobelovou cenou) z oblastí, které zacházejí s tzv. živými systémy. Ve firemní praxi a v podnikání lze – v ohledu na „ladění výkonu“ živých systémů – obor využívat při zvyšování výkonu jednotlivců, týmů i celých firem. Všechny tyto subjekty totiž mezi živé systémy patří a jako takové se při svém chování a fungování podřizují principům a pravidlům, které ve svém důsledku zapřičiňují pouze omezenou funkčnost technik a postupů tradičně uplatňovaných v podnikání. Tradiční přístup totiž vychází z mechanisticky chápaného fungování lidí a firem. Toto pojetí tradičního řešení problematiky výkonu, zpravidla ovlivněného newtonovsko-karteziánským modelem a klasickým systémovým přístupem (který tak účinně funguje u neživých systémů) bývá základem oborů vzdělávání či firemního poradenství – tak často používaných ve snaze zvýšit výkon firmy. S omezenou účinností obou těchto oborů, které jsou charakteristické donášením řešení „zvenku“, se do dnešní doby seznamují miliony společností, a jejich ředitelé a majitelé zoufale hledají účinnější alternativu.\n\nVýsledkem bádání a hledání vhodných metod, postupů, nástrojů, technik, principů a mechanismů aplikovatelných ve firmách je obor Performance Tuning®, jehož základní charakteristikou je získání řešení „zevnitř“, tedy na rozdíl od poradenství a vzdělávání nedonášet „chytrá řešení“ a příklady „best practice“ zvenku z „jiného světa“, ale vytěžit řešení z dostupných vnitřních zdrojů daných potenciálem lidí a systému jejich vzájemné organizace ve firmě.

 

Teoretická východiska

Základní premisa, která odůvodňuje omezenou účinnost poradenství či vzdělávání při dosahování reálného výkonu, vychází ze dvou základních biologických a sociologických poznatků výše zmíněného bádání, a to z teorie autopoiezy a teorie operacionální uzavřenosti živých systémů. Lidově řečeno, živým systémům nelze zvenku dovnitř nic instruktivně předat, nelze s nimi z venku zacházet a operovat s jejich dopředu očekávanou reakcí. Tedy s každým podnětem, instrukcí, zadáním, informací, či radou si udělají něco svého, podle svých vlastních, dopředu těžko predikovatelných pravidel. Z hlediska jejich vývoje v čase jsou živé systémy sebe sama utvářející, tedy o jejich vývoji rozhodují pouze jejich vnitřní nastavení, nikoliv vnější programy, zadání, rady či výcviky. Z tohoto pohledu je vize zvenku dodávaného know-how (vzdělávání, poradenství) naivní aplikací newtonovsko-mechanistického lineárně kauzálního chápání procesů, jak firmy a jejich lidé fungují. Oproti tomu tzv. systemický přístup (systémový přístup specializovaný na živé systémy a jejich specifika) dokáže zacházet s fenomény sebeutváření a operacionální uzavřenosti živých systémů užitečněji. Základním předpokladem efektivity tohoto přístupu, který tvoří základ oboru Performance Tuning®, je respekt k výše uvedeným vlastnostem živých systémů a jejich důsledné vytěžování, tedy „ladění“ potenciálu toho, co živé systémy už mají a co představují, bez toho, že by do nich bylo dodáváno něco „zvenku“. Proto i v názvu oboru se objevuje slovo „ladění“, které nejlépe vystihuje princip „dostat to nejlepší z toho, co už máme“.

 

Obor historicky

Jakkoliv je obor Performance Tuning® ve vztahu k fenoménu výkonu velmi úspěšný, své respektované „místo na slunci“ si v několika posledních letech ve světě teprve buduje. Příčinou je postupná integrace systemických principů a poznatků v posledních desetiletích do různých oborů lidské činnosti, mezi nimi i do podnikání a managementu. Kořeny vzniku prvních aplikací konceptů „ladění výkonu“ v podnikatelském prostředí sahají až do 60. let minulého století.\r\n\r\nV České republice se obor etabluje od začátku posledního desetiletí a má své úspěšné průkopníky nejen mezi profesionály oboru, ale také mezi spokojenými uživateli. Skupina majitelů a ředitelů společností, ale i manažerů a jejich týmů, kteří s Performance Tuning® získali zkušenosti a změnu svého přístupu k „ladění“ výkonu doposud uplatňují, se neustále rozrůstá. Obor je postupně popularizován, a to nejen tradičním způsobem, ale (se ctí vůči základnímu principu oboru vytěžovat to, co je uvnitř) zejména výměnou zkušeností a názorů uvnitř neustále se rozrůstající komunity těch, kteří s Performance Tuning® mají reálné osobní zkušenosti.